VIPF 2024

Trang chủ

Giám đốc cấp cao khối nghiên cứu và tư vấn, JLL Việt Nam

Bà Trang Lê

  • Group:Hội đồng bình chọn

Giám đốc cấp cao khối nghiên cứu và tư vấn, JLL Việt Nam

Bà Trang Lê

Thành viên