VIPF 2024

Trang chủ

Chủ tịch Công ty GIBC, Chuyên gia kinh tế tuần hoàn

Ông Phạm Phú Ngọc Trai

  • Group:Hội đồng bình chọn

Chủ tịch Công ty GIBC, Chuyên gia kinh tế tuần hoàn

Ông Phạm Phú Ngọc Trai

Thành viên